Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm. Rozsah činnosti je stanoven uvedenými vyhláškami.

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy, vnějšími spolupracujícími subjekty a zákonnými zástupci žáků. Pracoviště zajišťuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat. Poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy školy jsou ve škole zajišťovány:

- výchovným poradcem,

- metodikem prevence,

- speciálním pedagogem.

Smyslem a cílem činnosti je zajištění poradenských služeb, systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, kvalitní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, podporování rovných příležitostí žáků a poskytováním kariérových informací, vytváření důvěryhodného vztahu mezi školou a zákonnými zástupci a vzájemná spolupráce. Veškeré služby jsou pro žáky školy, jejich zákonné zástupce i pedagogy poskytovány zdarma.

ŠPP personálně zajišťují:

Mgr. Martina Tučková – výchovný poradce a kariérní poradce

Mgr. Iva Gallová – školní metodik prevence

Mgr. Dagmar Slaninová– školní speciální pedagog, koordinátor pro komunikaci s SPC

Konzultace a poradenské služby ŠPP jsou poskytovány dle potřeby a předchozí domluvy v tomto časovém rozsahu:

Mgr. Martina Tučková – výchovný poradce a kariérní poradce

Mgr. Iva Gallová – školní metodik prevence

Mgr. Dagmar Slaninová – školní speciální pedagog, koordinátor pro komunikaci s SPC


Náplň práce jednotlivých členů ŠPP:

Výchovný poradce

Věnuje se problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vychází z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

Školní metodik prevence

Zabezpečuje oblast prevence rizikového chování žáků. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.

Speciální pedagog

Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a provádí jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.


Informace získané činností školního poradenského pracoviště jsou ochraňovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.