Střední škola

Přijímací řízení 2024


Informace pro uchazeče o střední vzdělávání:

Brožura s informacemi:


Praktická škola dvouletá

- je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

• povinnou školní docházku v základní škole speciální;
• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
• základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.
Vzdělávání na Praktické škole dvouleté je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
• povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

Praktická škola jednoletá 

- je určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.


Seznam pomůcek pro školní rok 2023/2024

  • přezůvky
  • balení papírových kapesníků
  • cvičební úbor (tričko, mikina, kraťasy nebo tepláky, obuv do tělocvičny)
  • obaly na sešity, notýsek a ŽK
  • tužky č. 2
  • psací potřeby (nejlépe gumovací pero nebo propiska)
  • pastelky
  • nůžky
  • lepidlo - tuhé tyčinkové

PrŠ 1

Třídní učitelka: Mgr. Karolína Nohavová

Asistentka pedagoga: Iva Kosáčková

Třídu Praktické školy jednoleté (PrŠ 1) najdeme ve druhém patře budovy. Jsme parta šesti kamarádů, spolužáků ( 2 dámy a 4 gentlemani). Učebnu jsme si zabydleli, máme tu spoustu didaktických pomůcek ušitých každému na míru. Samozřejmostí jsou PC i tablety, které využíváme k vzdělávání, ale i zábavě. Učíme se nejen ve třídě, ale využíváme i odborné učebny, na vstup do života se připravujeme během roku řadou praxí i mimo areál školy. 

Během výuky je kladen maximální důraz na individuální přístup. Přejeme si, aby se studenti do školy těšili a abychom se často smáli.  

PrŠ 2

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Vašková

Asistentka pedagoga: Kristýna Červenková

Třída Praktické školy dvouleté i Praktické školy jednoleté (PrŠ 2) se nachází v přízemí budovy. V současné době třídu navštěvuje celkem 7 žáků (5 žáků Praktické školy dvouleté a 2 žáci Praktické školy jednoleté). Učebna je vybavena velkým množstvím didaktických pomůcek, PC, tablety, moderním nábytkem i relaxační zónou. Žáci navštěvují odborné učebny, účastní se praxe i mimo budovu školy, výuka je doplněna o odborné exkurze.

Během výuky je kladen maximální důraz na individuální přístup a na uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Po celou dobu výuky je ve třídě přítomen asistent pedagoga.

Projekt Střední školy

"Do praxe bez bariér" projekt pro hendikepované napříč několika kraji v ČR je v plném proudu

Projekt je cílený na absolventy středních speciálních škol. Jelikož chceme přebrat částečně zodpovědnost za naše žáky i v době, kdy již budou absolventy naší školy, cítili jsme jako nutnost se do projektu zapojit.

Co je cílem projektu "Do praxe bez bariér"?
Hlavním smyslem je pomoci mladým lidem s určitým hendikepem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, adaptovat se na trhu práce. Mladí lidé se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji, mají možnost prostřednictvím různých aktivit - exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity, získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový.

Dalším cílem projektu je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace našeho dvouletého projektu.

Jakou působnost má tento projekt ?

Je to projekt Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, ale jeho působnost je v podstatě celorepubliková. Cílová skupina, tedy osoby mladší 25 let, mohou být z celé ČR (kromě Prahy), ale musí studovat na střední škole v Královéhradeckém kraji. Aktivity například exkurze, tréninky a praxe pak mohou probíhat na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Středočeského.

Proč dostávat hendikepované žáky do sociálních podniků již v době studia na SŠ?
Projekt je zacílen na osoby mladší 25 let, žáky posledních ročníků studia středních škol hlavně proto, že mnozí z nich nemají šanci se během svého studia dostat do reálného prostředí firmy. Nemají možnost si vyzkoušet, co všechno obnáší "pracovat" například u žáků se zdravotním postižením. Tito mladí lidé často nemají ani představu, jak je chráněný trh práce připraven umožnit práci lidem s konkrétním typem zdravotního postižení a ani nepředpokládají, že by mohli po ukončení studia nastoupit do práce. Díky projektu budou mít možnost navštívit několik takových firem a vyzkoušet si práci na různých pracovních pozicích.

V čem projekt může prospět samotnému regionu?
Hlavně v navázání dlouhodobé spolupráce škol a podniků, ať už z volného nebo chráněného trhu práce. S tím souvisí samozřejmě i zvýšení uplatnitelnosti jejich žáků na trhu práce. V současné době díky vyčerpanosti lokálního trhu práce, kdy zaměstnavatelé neustále hledají nové zaměstnance, tak jsou mnohem více otevřeni "novým" věcem jako například zaměstnávání absolventů či osob se zdravotním postižením. Projekt jednoznačně prospěje rozvoji našeho regionu.

Fotogalerie třídy