Koordinátor EVVO

Vypracovala: Mgr. Iva Gallová

Koordinátor EVVO

E-mail: ​gallova@mzpstrutnov.cz

Úvod

     Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je součástí vzdělávacího programu školy. Školní program EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j. 16745/2008-22 a Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. EVVO je konkrétním dokumentem školy, který je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, napomáhá žákům k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí týkajících se životního prostředí a podporuje kontakt dětí s přírodou, a to prostřednictvím besed s odborníky a konkrétních zážitků či vlastních zkušeností.

Plán EVVO je zpracován na období jednoho školního roku, na jeho tvorbě a realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinaci tvorby, realizaci a vyhodnocení EVVO zajišťuje koordinátor EVVO.

Obecným cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.

Koordinátor EVVO

Koordinátor EVVO umožňuje rozvoj znalostí, dovedností a motivací aktivně jednat ve prospěch životního prostředí. Zajišťuje rozvíjení kompetencí potřebných pro environmentální odpovědné jednání v těchto oblastech:

  • Vztah k přírodě
  • Vztah k místu
  • Ekologické děje a zákonitosti
  • Environmentální problémy a konflikty
  • Připravenost jednat ve prospěch ŽP

Další kompetence koordinátora EVVO: podporuje propojování vzdělávání a výuku žáků v kontaktu s přírodou, prohlubuje u nich kladný vztah k lokálnímu prostředí, motivuje je v péči o přírodu, čisté prostředí a zodpovědný postoj k této oblasti. Posiluje vytváření programů a informačních zdrojů, které jsou potřebné k pochopení příčin a dopadů na znečištění přírody, změny klimatu, ekosystémů a zdraví lidí. Napomáhá vzdělávání žáků přípravou besed či vzdělávacích akcí, pomáhá šířit osvětu směřující k pochopení pojmů jako jsou: příroda, krajina, klima, udržitelná spotřeba a životní prostředí. Poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností. Vytváří ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO, organizuje třídění odpadu a podílí se na rozšiřování informovanosti na tomto poli.