Koordinátor EVVO

Vypracovala: Bc. Iva Gallová

Koordinátor EVVO

E-mail: ​gallova@mzpstrutnov.cz

Úvod

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je součástí vzdělávacího programu školy. Školní program EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j. 16745/2008-22 a Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. EVVO je konkrétním dokumentem školy, který je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, napomáhá žákům k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí týkajících se životního prostředí a podporuje kontakt dětí s přírodou, a to prostřednictvím konkrétních zážitků a vlastních zkušeností.

Plán EVVO je zpracován na období jednoho školního roku, na jeho tvorbě a realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinaci tvorby, realizaci a vyhodnocení EVVO zajišťuje Koordinátor EVVO.

Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životuve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.

Základní údaje a charakteristika školy

Název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

Adresa: Horská 160, Trutnov, 541 02

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Práv. forma: příspěvková organizace

Ředitel: Mgr. Jaromír Vašíček

Zástup. řed.: Mgr. Karin Hladká

Telefon: 499 733 386, 732 457 024

E-mail: mzps.trutnov@volny.cz

web: www.mzpstrutnov.cz

Škola sdružuje​:

  • Mateřskou školu
  • Základní školu
  • Školní družinu
  • Školní jídelnu - výdejnu
  • Střední školu

Školní rada: ​zástupce zřizovatele, zástupce rodičů - předsedkyně ŠR, zástupce pedagogických pracovníků - jednatele ŠR

Charakteristika:

Založení školy je datováno již od roku 1947. ​V roce 2000 se škola stala příspěvkovou organizací a od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Základní škola byla zřízena dle §16 odst. 9 ​(různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). V posledních čtrnácti letech jsou v tomto zařízení vzděláváni žáci s mentálním postižením a žáci s lékařskou diagnózou autismus na dvou typech škol - základní škola praktická a základní škola speciální. V roce 2008 byla škola sloučena se základní školou a mateřskou školou při nemocnici a od září 2010 se její součástí stala i mateřská škola, která zajišťuje předškolní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a logopedickými vadami. Další součástí školy se v září 2012 stala Praktická škola. Jejím úkolem je střední vzdělávání a navazuje na základní školu speciální.

Základní školu v současné době navštěvuje 32 žáků, Základní školu speciální 27 žáků, Praktickou školu jednoletou a dvouletou celkem 12 žáků. Specifikem školy je vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Personální stránku školy zajišťuje 15 učitelů, 14 asistentů pedagoga, z nichž 3 jsou zároveň vychovatelé, 1 logoped, 3 učitelé mateřské školy a provozní zaměstnanci školy. Nižší počet žáků v jednotlivých třídách poskytuje dostatek prostoru pedagogickým pracovníkům k individuálnímu přístupu nejen k dětem, ale také k jejich zákonným zástupcům.

Koordinátor EVVO

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Umožňuje rozvoj znalostí, dovedností a motivací aktivně jednat ve prospěch životního prostředí. Zajišťuje rozvíjení kompetencí potřebných pro environmentální odpovědné jednání v těchto oblastech:

  • Vztah k přírodě
  • Vztah k místu
  • Ekologické děje a zákonitosti
  • Environmentální problémy a konflikty
  • Připravenost jednat ve prospěch ŽP

Další kompetence EVVO: podporuje propojování vzdělávání a výuku dětí v kontaktu spřírodou prohlubuje u dětí kladný vztah k lokálnímu prostředí motivuje děti v péči o přírodu, čisté prostředí a zodpovědný postoj k této problematice podporuje vytváření programů a informačních zdrojů, které jsou potřebné pochopení příčin a dopadů znečištění přírody, změny klimatu, ekosystémů, zdraví lidí apod. napomáhá vzdělávání dětí přípravou besed či vzdělávacích akcí podporuje osvětu směřující k pochopení pojmů jako jsou: příroda, krajina, životní prostředí, spotřeba apod. poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností vytváří ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO organizuje třídění odpadu a sběr papíru na škole

Plán EVVO na školní rok 2020/2021


Evaluace

Vzhledem k Mimořádnému opatření ze dne 10.03.2020 MZ ČR (vydaného v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým korona virem s označením SARS-CoV-2 v Evropě), nebyl plnohodnotně dokončen plán EVVO na školní rok 2019/2020. Plán EVVO byl do uzavření školy průběžně plněn, a to samotnou výukou, zájmovými kroužky, besedami a přednáškami.

Cílem letošního EVVO je především podpora kontaktu žáků s přírodou a nápomoc přivzdělávání a dalšímu prohlubování znalostí týkajících se životního prostředí, a to zejména získáváním vlastních zkušeností a zážitků při výuce v terénu.