Základní informace

Informace o škole

Název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

Sídlo: 541 02 Trutnov, Horská 160

IČ: 70841179

Číslo účtu: 86-0208150227/0100

Právní forma: příspěvková organizace (dále jen "organizace")

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Kontakty: telefon kancelář: 499 733 386 mobil: 732 457 024

školní družina a školní jídelna: 499 733 901

fax: 499 733 386

E-mail (obecná adresa): mzps.trutnov@volny.cz

Internetové stránky: https://www.mzpstrutnov.cz

ID datové schránky: hfspeph

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení: 4. 9. 2023

Konec 1. pololetí: 31. ledna 2024

Konec 2. pololetí:  28. června 2024

Zahájení dalšího školního roku:  2. září 2024

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti

28. září 2022

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

26. - čtvrtek 27. října 2023

Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 2023

Vánoční prázdniny

23. prosince 2023 - 2. ledna 2024, vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024

Pololetní prázdniny

2. února 2024

Jarní prázdniny

11.  - 17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí

čtvrtek 28. 3.,  pátek 29. 3. , pondělí 1. 4. 2024

Svátek práce

1. května 2024

Den vítězství

8. května 2024

Hlavní prázdniny

29. června až 1. září 2024Schůzky SRPD

6. 9. 2023 od 14 h


Hodiny a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina 7,55 - 8,40    přestávka 8,40 - 8,50

2. hodina 8,50 - 9,30  přestávka 9,35 - 10,00

3. hodina 10,00 - 10,45 přestávka 10,45 - 10,55

4. hodina 10,55 - 11,40  přestávka 11,40 - 11,50

5. hodina 11,50 - 12,35  přestávka 12,35 - 12,45

6. hodina 12,45 - 13,30

Odpolední vyučování:

7. hodina 14,00 - 14,45 (vyhl.256/2012 čl.1, §1 odst.5)

8. hodina 14,50 - 15,35

Důležité dokumenty

Školní rok 2023/2024

počty žáků/kapacita

Mateřská škola 9/26

Základní škola 79-01-C/01 32/98

Základní škola speciální 79-09-B/01 27/52

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 5/14

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 4/28

Školní družina 24/35

Školní jídelna - výdejna kapacita: 130

Historie školy

Ředitelé školy

1947 - 1949     Marie Uhlířová

1949 - 1952     Jaroslav Svoboda

1953 - 1975     Jaroslav Rožec

1990 - 1998     Mgr. Zdena Kotková

1998 - dosud   Mgr. Jaromír Vašíček

Zvláštní škola Kalná Voda

1968 - 1970     Vlasta Kyralová

1970 - 1983     Karel Pazourek

Zvláštní škola Trutnov - Poříčí

1951 - 1953     Bohumír Kroupa

1953 - 1983     p. Netušil

1983 - 1985     Karel Pazourek

Založení školy je datováno rokem 1947, kdy pomocná škola s českým vyučovacím jazykem navázala na německou pomocnou školu. Ve škole bylo zařazeno čtyřicet žáků ve dvou třídách.

V letech 1953-1954 měla škola již 5 tříd, patronát nad zařízením převzala nemocnice v Trutnově. Nárůst dětí pokračoval, ve školním roce 1960 - 1961 dosáhl počtu 96 žáků. V roce 1960 byla škola druhou v republice, která měla pionýrskou organizaci pro děti s vadným duševním vývojem.

Značné úsilí se věnovalo častým opravám budovy.

V letech 1970-2000 se počet žáků pohyboval mezi 100-150 a došlo k několika přestěhováním školy v rámci města.

V posledních čtrnácti letech jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením a žáci s lékařskou diagnózou autismus na dvou typech škol- základní škola praktická a základní škola speciální.

V roce 2000 se škola stala příspěvkovou organizací. Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Datum 1. 1. 2006 je pro školu dalším mezníkem-mění se název školy-stává se Speciální základní školou (podle školského zákona č. 561/2004 Sb.).

K další změně dochází 1. 1. 2008, kdy je škola sloučena se základní školou a mateřskou školou při nemocnici. Od tohoto data je také nový název školy - Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov.

Od září 2010 se součástí školy stala i mateřská škola, která zajišťuje předškolní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a logopedickými vadami.

Další součástí školy se v září 2012 stala Praktická škola. Jejím úkolem je střední vzdělávání a navazuje na základní školu speciální.

Z ředitelů školy jmenujme Jaroslava Svobodu, Bohumila Kroupu, Jaroslava Rožce a Zdenu Kotkovou.

Škola byla vždy nedílnou součástí vzdělávacího systému v Trutnově.

Projekty