Výchovné Truporadenství

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL 

A ZAMĚSTNAVATELŮ  2023

https://www.vybiramstredni.cz/program/

22. 9. - 23. 9. 2023     Rychnov nad Kněžnou

6. 10. - 7. 10. 2023     Trutnov

13. 10. - 14. 10. 2023 Jičín

20. 10. - 21. 10. 2023     Hradec Králové

3. 11. - 4. 11. 2023    Náchod
Informace o výchovném poradenstvím a službě pro žáky, rodiče a pedagogy

Výchovná poradkyně školy:

Mgr. Martina Tučková

Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13,30 - 14,30 hod
po předchozí telefonické domluvě na čísle 499 733 386

Nabídka výchovné poradkyně pro rodiče

 • individuální konzultace pro rodiče žáků (dle potřeby), společné hledání východisek z obtížných životních situací
 • základní informace pro rodiče vycházejících žáků na 1. třídní schůzce, informace o dalších studijních možnostech po ukončení povinné školní docházky (průběžně)
 • předání základních informací rodičům těch dětí, které se nebudou po ukončení povinné školní docházky dále vzdělávat
 • zprostředkování spolupráce se speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, RIAPSem, pedagogicko-psychologickou poradnou a městským úřadem - odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví
 • pro rodiče žáků základní školy speciální - zprostředkování spolupráce s centrem pro volbu povolání při městském úřadu a vybranými pracovišti, v případě zájmu rodičů předání informací o drogových centrech a o boji se šikanou - pomoc při hledání účinné pomoci

Nabídka výchovné poradkyně pro učitele

 • konzultace všech problémů ve třídě, hledání optimálních řešení (průběžně)
 • konkrétní účinná pomoc - zprostředkování spolupráce s rodinou, výchovné komise, spolupráce s Policií ČR, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, RIAPSem, pedagogicko-psychologickou poradnou a městským úřadem, zajišťování podkladů pro další jednání
 • předávání informací v oblasti volby povolání do výuky
 • pomoc při vedení třídní dokumentace
 • předávání všech nejnovějších informací z odborných seminářů a jednání
 • předávání všech dostupných informací o patologických jevech ve školních kolektivech (sociometrie)

Chod školy a vnitřní dokumentace školy

 • spoluúčast na tvorbě IVP
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání, zajištění odeslání přihlášek na odborná učiliště a praktické školy
 • seznamování s možnostmi při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
 • zajištění besed k volbě povolání
 • zajištění exkurzí do odborných učilišť a na Úřad práce
 • výuka způsobu práce s Atlasem školství v el. i tištěné podobě
 • spolupráce s rodiči vycházejících žáků, předávání informací
 • předání informací o úspěšnosti umisťování absolventů v předchozím školním roce
 • individuální pohovory s vycházejícími žáky a jejich rodiči - pomoc při výběru povolání
 • vedení dokumentace žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy,
 • vypracování závěrečné zprávy
 • účast ve výchovných komisích s rodiči problémových žáků
 • kontrola vedení třídní dokumentace
 • individuální pohovory s problematickými žáky (vzdělávací problémy)

Přijímací zkoušky na střední školy

Vše stanoveno vyhláškou 671/2004.

Přijímací zkoušky:

- Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem. 

- Termíny jednotné přijímací zkoušky u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 13. 4. 2023 a druhý termín 14. 4. 2023.

- Přihlášky ke studiu na SŠ pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli příslušné střední školy do 1. března 2024 (školský zákon §60, novela 1. 1. 2012, str. 4 a §60b, str. 99).

- Počet přihlášek - ve školním roce 2023/2024 - dvě přihlášky - (školský zákon, § 60, odst. 7, str. 96, novela 1. 1. 2012, str. 4).

- Zápisový lístek - školský zákon §60a, str. 99, novela 1. 1. 2012, str. 4 a 5. Uchazeč obdrží zápisový lístek na základní škole spolu s přihláškou na střední školu. Při ztrátě lístku se uchazeč obrací na krajský úřad podle místa trvalého bydliště. Svůj úmysl vzdělávat se na příslušné SŠ potvrdí odevzdáním lístku SŠ do 10 pracovních dnů.

- Odvolání - školský zákon §60, odst. 19, str. 97 - Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání lze podat v lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.