Výchovné poradenství


Informace o výchovném poradenstvím a službě pro žáky, rodiče a pedagogy

Výchovná poradkyně školy:

Mgr. Martina Tučková

Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13,30 - 14,30 hod
po předchozí telefonické domluvě na čísle 499 733 386

Nabídka výchovné poradkyně pro rodiče

 • individuální konzultace pro rodiče žáků (dle potřeby), společné hledání východisek z obtížných životních situací
 • základní informace pro rodiče vycházejících žáků na 1. třídní schůzce, informace o dalších studijních možnostech po ukončení povinné školní docházky (průběžně)
 • předání základních informací rodičům těch dětí, které se nebudou po ukončení povinné školní docházky dále vzdělávat
 • zprostředkování spolupráce se speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, RIAPSem, pedagogicko-psychologickou poradnou a městským úřadem - odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví
 • pro rodiče žáků základní školy speciální - zprostředkování spolupráce s centrem pro volbu povolání při městském úřadu a vybranými pracovišti, v případě zájmu rodičů předání informací o drogových centrech a o boji se šikanou - pomoc při hledání účinné pomoci

Nabídka výchovné poradkyně pro učitele

 • konzultace všech problémů ve třídě, hledání optimálních řešení (průběžně)
 • konkrétní účinná pomoc - zprostředkování spolupráce s rodinou, výchovné komise, spolupráce s Policií ČR, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, RIAPSem, pedagogicko-psychologickou poradnou a městským úřadem, zajišťování podkladů pro další jednání
 • předávání informací v oblasti volby povolání do výuky
 • pomoc při vedení třídní dokumentace
 • předávání všech nejnovějších informací z odborných seminářů a jednání
 • předávání všech dostupných informací o patologických jevech ve školních kolektivech (sociometrie)

Chod školy a vnitřní dokumentace školy

 • spoluúčast na tvorbě IVP
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání, zajištění odeslání přihlášek na odborná učiliště a praktické školy
 • seznamování s možnostmi při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
 • zajištění besed k volbě povolání
 • zajištění exkurzí do odborných učilišť a na Úřad práce
 • výuka způsobu práce s Atlasem školství v el. i tištěné podobě
 • spolupráce s rodiči vycházejících žáků, předávání informací
 • předání informací o úspěšnosti umisťování absolventů v předchozím školním roce
 • individuální pohovory s vycházejícími žáky a jejich rodiči - pomoc při výběru povolání
 • vedení dokumentace žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy,
 • vypracování závěrečné zprávy
 • účast ve výchovných komisích s rodiči problémových žáků
 • kontrola vedení třídní dokumentace
 • individuální pohovory s problematickými žáky (vzdělávací problémy)

Přijímací zkoušky na střední školy

Vše stanoveno vyhláškou 671/2004.

Přijímací zkoušky:

- Termíny jednotné přijímací zkoušky u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 12. 4. 2024 a druhý termín 15. 4. 2024.

- Přihlášky ke studiu na SŠ pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli příslušné střední školy od 1. do 20. února 2024 (školský zákon §60, novela 1. 1. 2012, str. 4 a §60b, str. 99).

- Počet přihlášek - ve školním roce 2023/2024 - tři přihlášky - (školský zákon, § 60, odst. 7, str. 96, novela 1. 1. 2012, str. 4).

- Odvolání - školský zákon §60, odst. 19, str. 97 - Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání lze podat v lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.