Školní metodik prevence

Vypracovala: Mgr. Iva Gallová

Školní metodik prevence

E-mail: gallova@mzpstrutnov.cz


Zabezpečuje oblast prevence rizikového chování žáků. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.


Konzultace a poradenské služby ŠMP jsou poskytovány dle potřeby a předchozí domluvy v tomto časovém rozsahu:

Mgr. Iva Gallová – školní metodik prevence