Zápis do Mateřské školy 2024/2025Zápis do MŠ

Jak postupovat:

  • zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  • zákonný zástupce k žádosti přinese Doporučení školského poradenského zařízení

  • zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny dítěte

  • zákonný zástupce doloží řádné očkování dítěte, případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí:

     Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzpstrutnov.cz.

     Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 28. 5. 2024.

     O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 27. 5. 2024 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.


     V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Karin Hladkou na e-mail: hladka@mzpstrutnov.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.


Upozornění pro rodiče:

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly pěti let.

Kritéria pro přijetí:

  • děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  • děti se speciálně vzdělávacími potřebami v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti se speciálně vzdělávacími potřebami s odkladem školní docházky pro následující školní rok

  • děti se speciálně vzdělávacími potřebami, jejichž sourozenec se v zařízení již vzdělává