Zápis do 1. třídy 24/25


Ředitel Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Trutnov

vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín: 16. 4. 2024

Čas: 12:00 – 16:00 hodin

Místo: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov,

Horská 160, 541 02 Trutnov (HSM naproti kostelu)

(přízemí hlavní budovy)

Věk dítěte: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

S sebou k přijetí: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny (v případě žádosti o odklad doporučení SPC i doporučení lékaře – viz níže)

Kritéria přijetí: Písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu vzdělávání a převedení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona. Nejsme spádová škola, místo bydliště nerozhoduje.

Počet přijímaných žáků: Celkový počet přijímaných žáků a tříd pro školní rok 2024/2025 bude naplněn do kapacity školy. Při překročení kapacity školy rozhoduje závažnost doporučených podpůrných opatření.

Průběh zápisu: Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální část zápisu) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Odklad: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Rozhodnutí: O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým i nepřijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den (datum): 13. 05. 2024

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která jim budou přidělena v den zápisu.

Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy

E-mailová adresa a internetové stránky školy:

mzps.trutnov@volny.cz , www.mzpstrutnov.cz

Školní zralost

     Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko -psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Její zjišťování je důležité ze dvou důvodů - dá se usoudit na úroveň školní zralosti a také na úroveň péče rodičů o dítě. Rodiče nastávajících prvňáků by měli být na schůzce po zápisu informováni o kritériích připravenosti - jak by měli své dítě během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravit. Odbornost a pojmosloví by měla být zpracována tak, aby byla přístupná všem rodičům. Pokud tedy vynecháme psychologické pojmy, rodičům bychom mohli zdůraznit rozdíl mezi připraveností a nepřipraveností asi takto:

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.Školní zralost

Zápis do 1. třídy 2024/2025