Snoezelen

SNOEZELEN

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace.

Jako hlavní princip metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité. Není nutné nabízet příliš mnoho podnětů. Vybavení místnosti nabízí využití hudby, světelných stimulů, sedacích vaků, manipulačních předmětů, čichových, zrakových a hmatových stimulů, atd. Interiér může být různě doplňován a obměňován.

Multisenzorické místnosti jsou na naší škole nabízeny v rámci vyučování jako podpůrná edukační metoda, která je zaměřena na podporu výchovně - vzdělávacího procesu a dále jako volnočasová aktivita. Při využití Snoezelenu v době vyučování pracuje pedagog s přihlédnutím na specifika každého jedince. V rámci volnočasových aktivit se zaměřujeme hlavně na fyzickém a psychickém zklidnění, harmonizaci, načerpání sil a výběr příjemných aktivit. Obsahem terapie bývá například doteková masáž, míčkování, aromaterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, zrakové, hmatové, sluchové, čichové a chuťové stimulace žáka.

Snoezelen na naší škole navštěvují všichni žáci. Slouží především k celkovému zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Strukturovaná a individuálně přizpůsobená terapie ve Snoezelenu vede k hlubokým prožitkům, které mají potenciál zaktivizovat vědomí, podvědomí i nevědomí klienta. V jeho paměťových stopách zanechávají zdravé asociace, na jejichž základě dokáže překonat limity svých fyzických a psychických možností.

Speciální pedagog zde ponechává žákům co možná největší svobodu ve volbě činností, které pouze nabízí a vhodně usměrňuje s ohledem na osobnost žáka. Motivací pro žáky je prostředí samotné, předměty, materiály, technika a pomůcky, které vedou k jeho aktivaci a stimulaci.

Důležitou zásadou při práci ve Snoezelenu je individuální přístup, svoboda volby, volnost a dostatek času. Důležitou zásadou je také přiměřenost počtu podnětů, žák nesmí být zahlcen. Upřednostňuje se hlubší prožitek podnětu před jejich množstvím.

Tato metoda přináší pozitivní výsledky nejen v procesu učení, zlepšuje schopnosti relaxace, ale rozvíjí i osobnost žáka jako celku a přispívá ke zlepšení vztahu pedagog (terapeut) a žák.

Program "Moře"

Chcete se houpat na lodi, slyšet šumění moře či tečení potůčku? Během tohoto tématu zažijeme chůzi naboso v písku, nebo po kamíncích u řeky. Můžeme si pohladit různé mušle, lastury a škeble. Odpočineme si a zrelaxujeme pod zelenou palmou, ohmatáme si kokosové ořechy. Ucítíme vůni opalovacího krému a vůni ryb. Kdo chce, může si nalovit ryby, jiný ochutná různé druhy ovoce. Všichni se budou kochat pohledem na nekonečnou a modrou vodní hladinu.

Program "Zahrada"

Rádi jste relaxovali na zahrádce, sbírali ovoce, sázeli rostliny? Proč to nezažít znovu. Budeme společně sledovat rozkvetlou zahradu, květiny, motýly a ovoce. Zkusíme si kypření půdy, rozlišování semen ořechů hmatem, úpravu minizahrádky. Zkusíme rozlišovat vůni bylinek. Budeme poznávat a třídit stromy podle listů. Zkusíme aranžovat ovocný košík, zeleninovou misku či dýňové zákoutí. Můžeme si obtiskovat či vybarvovat přírodniny.

Program "Les"

Zpěv ptáků, šumění stromů, fičení větru ve větvích - proto se rádi vracíme do lesa. Budeme stimulovat své smysly a poznávat lesní plody, tvary, povrchy. Budeme trhat ovoce, či sbírat houby. Budeme se dotýkat chodníčku z různých přírodnin. Ucítíme a ochutnáme čaj, připravený z lesních bylin.

Program "Táborák"

Kdo by nechtěl opět zažít atmosféru při táboráku? Bez ohledu na počasí a roční dobu si připravit ohniště, imaginárně zapálit táborák, umístit dobroty na gril, pocítit vůni kouře, chuť párků a piva. Zazpíváme si trampské písně a zavzpomínáme na spaní pod širou oblohou nebo ve stanu. Můžeme osvěžit vzpomínky nahmatáním kamínků, listů, kaštanů, šišek, mechu a rostlin, které k tomu patří. Během příjemného rozjímání nás může prostoupit příjemné teplo, vydávané lávovými kameny.

Program "Vesmír"

A je tu nádherná, teplá letní noc, díváme se na oblohu plnou hvězd, sníme o nekonečnosti vesmíru. Vidíme, jak se planety pohybují, posloucháme příběhy o souhvězdích. Pozorujeme světelné efekty. Dotýkáme se světel a měníme jejich intenzitu a směr. Posilujeme svou fantazii hmatáním neznámých materiálů. Cítíme vůni teplé noci, sena, květin.

Snoezelen skýtá široké možnosti

Relaxace: dochází k navození klidu, uvolnění, pocitu absolutní pohody, kdy je vše dovoleno.

Poznání: smyslovou stimulací pomocí hmatu, zraku, sluchu, čichu a chuti dochází k pozitivní motivace k mnohým činnostem a objevování světa.

Interakce: široké možnosti snoezelenu, a pocit důvěry, který je jedním z principů terapie, vyvolávají touhu, jinak pasivního jedince zapojit se do společných činností, nebo je dokonce samostatně ovlivňovat a měnit.

Muzikoterapie: hudba a zpěv jsou výborným uvolňujícím a léčebným prostředkem, při kterém dochází ke sluchové stimulaci. Zpěv a další hudební činnosti, včetně hry na hudební nástroje, dokážou lidský organismus velmi rychle dostat do stavu relaxace. Zpěv a práce s dechem má navíc kladný vliv na další tělesné a psychické procesy.

Aromaterapie: prostředí snoezelenu umožňuje také navození stimulace a relaxace čichových center v mozku při práce s vonnými oleji a aromalampou.

Arteterapie: výtvarné a kreativní činnosti podporují kreativitu, navíc pomáhají zlepšovat jemnou motoriku a zároveň dochází také ke hmatové stimulaci. Variabilní možnosti UV osvětlení místnosti a použití reflexních barev pomáhají stimulovat zrak.

Fotogalerie Snoezelen