Autisté

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Pojem porucha autistického spektra v sobě zahrnuje různé typy autismu, např. dětský autismus, Aspergerův syndrom apod., s přítomností mentálního postižení nebo bez. Závažnost postižení je u každého jedince individuální. Lze říci, že každý jedinec s autismem je jedinečnou osobností. Autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro níž je charakteristická narušená komunikace a schopnost vytvářet vztahy s lidmi, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince a jeho okolí. Žáci s autismem mívají často potíže s pozorností a organizací činností. Neschopnost soustředění brání člověku s autismem, aby se věnoval delší dobu jediné činnosti.

Pracujeme podle metody strukturovaného učení a procesuálních schémat, které žákům usnadňují orientaci v čase. Dále pracujeme s motivací a vizualizací. Základním předpokladem při práci je střídání krátkodobých činností. V každé třídě je přítomen pedagog vzdělaný v problematice autismu a asistent pedagoga.

V naší škole se problematice autismu věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy.