Zápis do Mateřské školy 2022/2023


Termín zápisu:

4. května od 8,00 do 16, 00 hod

12. května od 8,00 do 16,00 hod

Jak postupovat:

  • zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  • zákonný zástupce k žádosti přinese Doporučení školského poradenského zařízení

  • zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny dítěte

  • zákonný zástupce doloží řádné očkování dítěte, případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí:

     Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzpstrutnov.cz.

     Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 27. 5. 2022.

     O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 26. 5. 2022 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.


     V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Karin Hladkou na e-mail: hladka@mzpstrutnov.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.


Upozornění pro rodiče:

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly pěti let.

Kritéria pro přijetí:

  • děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  • děti se speciálně vzdělávacími potřebami v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti se speciálně vzdělávacími potřebami s odkladem školní docházky pro následující školní rok

  • děti se speciálně vzdělávacími potřebami, jejichž sourozenec se v zařízení již vzdělává
Dodatek k zápisu do Mateřské školy:

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 7. 6. 2022 od 12 do 15 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року 7. 6. 2022: 12:00 - 15:00.

Zápis MŠ 2022/2023