Preventivní plán školy

Školní preventivní strategie

Úvod

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Její součástí je Minimální preventivní program (dále MPP) vytvořený na jeden školní rok, celoroční plán práce školního metodika prevence a vyhodnocení MPP vždy na konci školního roku. Cílem primární prevence na škole je předcházet šíření sociálně patologických jevů, minimalizovat jejich projevy.

Současný stav

Součástí školy je mateřská škola, základní škola, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, školní družina, MŠ a ZŠ při nemocnici.

Při škole pracuje školská rada, která má 3 členy (1 za zřizovatele-Královéhradecký kraj, 1 za rodiče a 1 za pedagogické pracovníky).

Nižší počet žáků v jednotlivých třídách umožňuje učitelům individuální přístup k dětem. Na přípravě aktivit pro žáky spolupracují vyučující, vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga, provozní zaměstnanci. Vedení školy aktivně pomáhá při realizaci aktivit, některé aktivity jsou připravovány i ve spolupráci s MŠ.

V rámci nespecifické prevence škola organizuje pro žáky řadu akcí: volnočasové aktivity, zájmové kroužky, výlety, Vánoční a Velikonoční trhy, Den otevřených dveří, školní akademii, školní karneval, zábavná odpoledne s rodiči pořádaná školní družinou.

Přestupky, které se týkají závažnějšího provinění proti školnímu řádu, jsou řešeny kázeňskými opatřeními v souladu se školním řádem. Problémy výraznějšího charakteru jsou řešeny ve spolupráci třídní učitel - vedení školy - výchovný poradce - školní metodik prevence. Při řešení závažných případů spolupracujeme s odborem sociální péče MěÚ Trutnov, s Policií ČR a se Střediskem výchovné péče v Trutnově - HSM. Rodiče mohou vyjadřovat své názory a připomínky na třídních schůzkách, prostřednictvím zástupců školské rady.

Personální zajištění prevence

ředitel školy - zodpovídá za prevenci, sleduje její efektivitu, vytváří materiální, personální a časové podmínky pro předcházení rizikového chování

školní metodik prevence - metodicky vede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity, spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, s ostatními pedagogy a dalšími institucemi, hodnotí realizaci MPP

výchovný poradce - v oblasti prevence koordinuje spolu se ŠMP aktivity školy, nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech, spolupracuje s třídními učiteli, vede individuální konzultace s žáky, rodiči, jedná s OSPOD, PPP, SPC a dalšími odborníky

třídní učitelé - provádějí diagnostiku žáků a třídy, spolupracují na realizaci preventivních aktivit, spolupracují s výchovným poradcem a školním metodikem

pedagogové a vychovatelé - spolupracují na realizaci preventivních aktivit, konzultují případné problémy s výchovným poradcem a metodikem prevence

Preventivní tým

Na škole pracuje výchovně-preventivní tým, který se zabývá nejen preventivní činností, ale i řešením jednotlivých přestupků proti školnímu řádu.

Složení týmu:

Mgr. Šárka Brátová - školní metodik prevence

Mgr. Martina Tučková - výchovná poradkyně školy

Vzhledem k tomu, že škola je pouze jedním z mnoha podnětů při formování charakteru žáků, je nutné provádět prevenci včasně a systémově. Jejím cílem je minimalizace problémů při zapojení se do běžného života.

Úkoly pro prevenci

V průběhu školního roku 2018/2019 budou plněny následující úkoly

 • bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním a se závažnými zdravotními potížemi
 • bude věnována zvýšená pozornost jevům, které mohou signalizovat počínající zneužívání návykových látek nebo výskyt jiných forem rizikového chování žáků
 • bude využívána nabídka zájmových kroužků pro volnočasové aktivity žáků
 • žáci se mohou obracet se žádostí o pomoc při řešení svých problémů na metodika prevence a výchovného poradce
 • žáci budou navštěvovat filmová a divadelní představení, koncerty, besedy, edukační programy apod.
 • žáci se budou účastnit výtvarných, sportovních a dopravních soutěží
 • žáci se budou zapojovat do projektu "Normální je nekouřit"

Význam školní preventivní strategie

Škola pomáhá rodičům v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací v kolektivu, nepřebírá však za ně jejich odpovědnost. Předpokladem je řada spolupracujících složek. Vedle rodiny a školy jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, poradenské instituce, kulturní střediska. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytuje.

Za nejvíce rizikové považujeme:

 • záškoláctví
 • šikanu a násilí
 • užívání návykových látek
 • vandalismus
 • neplnění školních povinností
 • nevhodné chování vůči dospělým
 • kriminální jednání / např. krádeže apod./
 • neúčelné trávení volného čas

Cíle školní preventivní strategie

Cíle dlouhodobé

 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel (školní řád, základní pravidla chování)
 • vést žáky k vzájemné pomoci, ohleduplnosti
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu
 • vést žáky k ochraně zdraví
 • rozvíjet a podporovat sociální dovednosti (schopnost řešit problémy, neúspěch, kritiku)
 • vést žáky ke smyslnému trávení volného času

Cíle střednědobé

 • učit žáky rozpoznat formy rizikového chování a umět vhodně reagovat
 • zkvalitňovat vztahy v kolektivu
 • prohlubovat spolupráci s rodiči v oblastech rizikového chování

Cíle krátkodobé

-jsou řešeny v Minimálním preventivním programu na daný školní rok

Metody prevence

V primární prevenci se nám osvědčilo užívání aktivních forem vyučování, prožitkových a interaktivních metod práce ve skupinách a činnosti mimo školu s praktickým procvičováním ve škole osvojených znalostí. Při práci je kladen důraz na citlivý individuální přístup a na spolupráci a odpovědnosti rodičů. Předpokladem pro dosažení výše uvedených cílů je zapojení maximálního počtu pedagogických pracovníků, asistentů i nepedagogických pracovníků, kteří budou ochotni pracovat nad rámec svých povinností, budou se dále vzdělávat a své poznatky předávat kolegům na provozních poradách či jednáních metodických orgánů.

Měření efektivity programu

Úspěšnost lze posoudit na základě opakovaného využití evaluačních mechanismů, které jsou nedílnou součástí evaluačního procesu školy, zadáváním dotazníků, hodnotících anket a jejich následné vyhodnocení.

- bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním a se závažnými

výchovnými problémy

- bude věnována zvýšená pozornost jevům, které mohou signalizovat počínající

zneužívání návykových látek nebo výskyt jiných forem rizikového chování žáků

 • bude využívána nabídka zájmových kroužků pro volnočasové aktivity žáků
 • žáci se mohou obracet se žádostí o pomoc při řešení svých problémů na metodika prevence a výchovného poradce
 • žáci budou navštěvovat filmová a divadelní představení, koncerty, besedy, edukační programy apod.
 • žáci se budou účastnit výtvarných, sportovních a dopravních soutěží
 • žáci se budou zapojovat do projektu "Normální je nekouřit"

Zdroje prevence

Vnitřní zdroje

 1. specifická prevence

projekt "Normální je nekouřit" - program podpory zdraví a prevence kouření pro žáky

projektové vyučování, vyučování ve Snoezelenu

činnost výchovně-preventivního týmu/ankety, besedy, organizace vnějších zdrojů prevence, vyhodnocování, evidence projevů rizikového chování

vzdělávání pedagogů a asistentů

konzultační hodiny výchovného poradce

 1. nespecifická prevence

činnost kroužků, projektové vyučování, soutěže, akademie, ekologické projekty

Vnější zdroje

a) specifická prevence

besedy/ záškoláctví, šikana, kouření, kriminalita, doprava, zdraví/

b) nespecifická prevence

školní akce, závody, soutěže, exkurze, informační letáky

Cílové skupiny prevence

Do realizace programu jsou zapojeni žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, sociální pracovníci, psychologové, představitelé veřejnosti, kteří svou činností regulují a ovlivňují chování a postoje žáků v oblasti primární prevence.

Informovanost, propagace akcí

 • třídní schůzky s rodiči
 • internetové stránky školy
 • informace školního metodika prevence a výchovného poradce
 • aktuality
 • práce žáků s danou tématikou

Sociální síť spolupracujících subjektů

PPP a SPC Trutnov

Městská policie

Policie ČR

MěÚ Trutnov - OSPOD

Hlavní cíle školy

 • vychovat ze žáků slušné lidi, kteří najdou správný směr ve svém životě
 • nabídnout žákům různé formy trávení volného času
 • přesvědčit žáky, že normální je nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat se k sobě slušně, navzájem si pomáhat
 • zapojit do veškerých aktivit všechny žáky
 • naučit žáky slušně se vyjadřovat
 • přesvědčit žáky, že podváděním, lhaním a krádežemi ubližují sami sobě

Závěrem

O průběžném plnění školní preventivní strategie bude informovat metodik prevence všechny pedagogické pracovníky. Vyhodnocování se týká realizace jednotlivých akcí a aktivit. Každoročně proběhne vyhodnocení MPP.

Cílem primární prevence je zvýšená odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům. Je žádoucí, aby se prevence v tomto směru stala neoddělitelnou součástí výchovy a vzdělávání.

Včasné a citlivé vzdělávání dítěte má pro jeho rozvoj klíčový význam. Preventivní program se nedá považovat za ukončený nebo definitivní. Každý školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě získaných zkušeností hledáme efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění pozitivního vlivu na žáky.