Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v červnu

 

1. 6. Dětský den
5. 6. Výlet S1 Janské Lázně
6. 6. Výlet ŠD2 - Mujchomůrka
7. 6. Taneční Akademie Trutnov
12. a 13. 6. MČR v cyklistice Račice
13. 6. Výlet S2 - Častolovice
14. 6. Zdravotnická soutěž
14. 6.  Výlet S7 - Janské Lázně
18. 6. Výlet tř. I - Chlumec n.C.
19. 6. Farmers Voletiny - S2,S4
19. 6. Letní olympiáda ŠD
22. 6. Školní akademie
25. 6. Celodenní akce ŠD1 a DDŠ Vrchlabí
29. 6. Závěr školního roku

 

Akce MŠ v červnu

 

 

 

1. 6.

Dětský den

4. 6. Canisterapie
15. 6. Opékání u Šimona na zahradě
19. 6.

Dílnička s rodiči

26. 6.

Školní výlet

29. 6.

Ukončení školního roku

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Preventivní program školy

1. Popis současného stavu

 

Jsme Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, umístěná v Trutnově - Horní Staré Město. Jsme školou spádovou. Naše škola slučuje mateřskou školu, základní školu, základní školu speciální, praktickou školu jednoletou a praktickou školu dvouletou, školní družinu, MŠ a ZŠ při nemocnici.

Při škole pracuje školská rada, která má 3 členy (1 za zřizovatele- Královéhradecký kraj, 1 za rodiče a 1 za pedagogické pracovníky).

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní školu 31 žáků a základní školu speciální 32 žáků.

Nižší počet žáků v jednotlivých třídách umožňuje učitelům individuální přístup k dětem. Na přípravě aktivit pro žáky školy spolupracují: 10 vyučujících, 3 vychovatelky školní družiny, 7 asistentek pedagoga (z nichž 3 jsou zároveň vychovatelkami ve školní družině), provozní zaměstnanci. Některé akce jsou připravovány ve spolupráci s MŠ. Vedení školy aktivně pomáhá při realizaci jednotlivých bodů PPŠ.

Žáci se v loňském školním roce 2016/2017 zapojovali do volnočasových aktivit pořádaných školou a navštěvovali zájmové kroužky školy.

V rámci nespecifické prevence škola organizuje pro žáky řadu akcí (Vánoční a Velikonoční trhy, Den otevřených dveří, Školní akademii, Školní karneval, Společná odpoledne s rodiči pořádané družinami apod.), při kterých děti spolupracují v rámci jednotlivých tříd a zapojují se do spolupráce se školou i rodiče, zároveň se žáci školy učí sociálním dovednostem.

 

 

U žáků základní školy se nejčastěji potýkáme s následujícími problémy:

 

·         zapomínání pomůcek, neplnění zadaných úkolů, nekázeň v hodinách a o přestávkách

·         užívání vulgarismů, slovní agrese mezi žáky, projevy rasismu (zaznamenány i slovní ataky vůči pedagogům)

·         fyzická agrese mezi žáky

·         nevhodné chování ke spolužákům

·         ničení školního majetku

·         drobná trestná činnost (krádeže, ničení majetku)

·         zvýšený počet zameškaných hodin – záškoláctví (občas „kryté“ rodiči)

·         kouření

·         a další negativní postoje žáků

 

                          

Přestupky, které se týkají závažnějšího provinění proti školnímu řádu, jsou řešeny kázeňskými opatřeními v souladu se školním řádem. Problémy výraznějšího charakteru jsou řešeny ve spolupráci třídní učitel – vedení školy – výchovný poradce – školní metodik prevence. Při řešení závažných případů spolupracujeme s odborem sociální péče MěÚ Trutnov, s Policií ČR a se Střediskem výchovné péče v Trutnově – HSM.

Pokud bude ve škole zjištěn případ násilí či šikany, bude škola postupovat podle vytvořeného krizového plánu.

 

Rodiče budou moci vyjadřovat své názory a připomínky na třídních schůzkách a také prostřednictvím svých volených zástupců ve Školské radě.

Školní řád, PPŠ a Školní program proti šikanování jsou k dispozici všem pedagogickým pracovníkům.

 

2. Preventivní tým

 

Na naší škole pracuje výchovně – preventivní tým, který se zabývá nejen preventivní činností, ale i řešením jednotlivých přestupků proti školnímu řádu. Složení týmu:

 

Mgr. Věra Fuchsová – školní metodik prevence

Mgr. Martina Tučková – výchovná poradkyně školy

 

Vzhledem k tomu, že škola je pouze jedním z mnoha podnětů při formování charakteru žáků (další podněty mohou být bohužel negativní), je nutné provádět prevenci včasně, systémově a kontinuálně.

Jejím cílem je minimalizace problémů při zapojení se do běžného života.

 

3. Úkoly pro prevenci

 

V průběhu školního roku 2017 / 2018 budou plněny následující úkoly

 

1)      Účast metodika prevence na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání.

2)      Spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem při řešení případných problémů žáků.

3)      Poskytování informací učitelům a osvětová činnost zaměřená na rodiče.

4)      Bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním a se závažnými zdravotními potížemi.

5)      Bude věnována zvýšená pozornost jevům, které mohou signalizovat počínající zneužívání návykových látek nebo výskyt jiných forem rizikového chování žáků.

6)      Bude využívána nabídka zájmových kroužků pro volnočasové aktivity žáků.

7)      Žáci se i nadále mohou obracet se žádostí o pomoc při řešení svých problémů na metodika prevence a výchovného poradce.

8)      Žáci budou navštěvovat filmová a divadelní představení, koncerty, besedy, edukační programy apod.

9)      Žáci se budou i nadále účastnit výtvarných, sportovních a dopravních soutěží.

 

4. Cílové skupiny prevence

 Žáci:

 1. riziková skupina (selektivní primární prevence) – nutný individuální přístup ke každému žáku. Našim cílem je ovlivnit negativní postoje těchto žáků, snížit jejich četnost, posílit jejich schopnost přebírat zodpovědnost za své jednání, seznamovat je s následky jejich jednání, napomáhat jim při hledání jiných, společensky přijatelných metod a způsobů řešení jejich problémů
 2. ostatní (primární prevence) – cílem u této skupiny je získávání potřebných informací pro další život a posilování jejich vědomí a sebevědomí

 Dospělí:

 1. pedagogové – posilovat zapojení pedagogů do činnosti školy, jejich snahu vzdělávat se a přijímat nové informace, zvyšovat jejich právní vědomí a odbourávat komunikační bariéry
 2. rodiče – zaměřit se na navázání kontaktů s rodiči, odstraňovat vzájemnou nedůvěru a předpojatost, získávat rodiče pro spolupráci se školou, zlepšovat informovanost rodičů o činnosti školy

 

5. Metody prevence

 

V primární prevenci se nám osvědčilo užívání aktivních forem vyučování, prožitkových a interaktivních metod, práce ve skupinách a činnosti mimo školu s praktickým procvičováním ve škole osvojených znalostí. Při práci s problémovými dětmi (selektivní primární prevence) je kladen důraz na citlivý individuální přístup a na spolupráci a odpovědnost rodičů.

Předpokladem pro dosažení výše uvedených cílů je zapojení maximálního počtu pedagogických pracovníků, asistentů i nepedagogických pracovníků (nutná vzájemná komunikace), kteří budou ochotni pracovat nad rámec svých povinností, budou se dále vzdělávat a své poznatky předávat kolegům na provozních poradách či jednáních metodických orgánů, pracovat s plným nasazením a nadále rozvíjet svoji osobnost.

 

6. Měření efektivity programu

 

Úspěšnost lze posoudit na základě opakovaného využití evaluačních mechanismů, které jsou nedílnou součástí evaluačního procesu školy, zadáváním dotazníků, hodnotících anket a jejich následné vyhodnocení.

 

 7. Zdroje prevence   

 

Vnitřní zdroje:

a)      specifická prevence

-          projekt „Normální je nekouřit“- Program podpory zdraví a prevence kouření pro žáky základní školy speciální

-          projektové vyučování, vyučování ve Snoezelenu

-          činnost výchovně-preventivního týmu – ankety, besedy, organizace vnějších zdrojů prevence, vyhodnocování, evidence projevů rizikového chování, hledání řešení

-          konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce školy (dle potřeb, při výskytu rizikového chování), individuální práce s problémovými jedinci a jejich rodiči

-          individuální přístup asistentů školy

-          vzdělávání pedagogů a asistentů

-          práce třídních učitelů s třídním kolektivem

-          tabule nejlepších žáků

 b) nespecifická prevence

                  -     činnost kroužků, projektové vyučování, soutěže, akademie, ekologické projekty,

                        spolupráce s jinými školami                 

 Vnější zdroje:

a) specifická prevence

-  besedy: záškoláctví, šikana, kouření, drogy, trestní odpovědnost, kriminalita, doprava, zdraví                 

b) nespecifická prevence

                  -     akce různých organizací, závody, soutěže, exkurze, informační letáky

 

8. Hlavní cíle školy

 

 • Vychovat ze žáků slušné lidi, kteří najdou správný směr ve svém životě.
 • Nabídnout žákům různé formy trávení volného času a tím omezit časový prostor, který věnují nežádoucím činnostem a styku s osobami, které na ně mají špatný vliv.
 • Přesvědčit žáky, že normální je: nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat se k sobě slušně, navzájem si pomáhat.
 • Naučit žáky slušně se vyjadřovat a správně řešit problém slušnou diskusí.
 • Zapojit do veškerých aktivit všechny žáky.
 • Přesvědčit žáky, že podváděním, lhaním a krádežemi ubližují především sami sobě.
 • Nebát se říci pravdu.
 • Spolupráce mezi žáky, rodiči a školou.
 1. Krátkodobé cíle – spočívají ve zmapování potřeb primární prevence a ve vlastní realizaci specifické i nespecifické primární prevence (viz výše) a v pokračování budování vztahů mezi jednotlivými žáky.

 

 1. Střednědobé cíle – zahrnují především snahu o zapojení rodičů do dění školy, zlepšování pracovních podmínek.

 

 1. Dlouhodobé cíle – patří mezi ně především výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

Dlouhodobé cíle

Střednědobé cíle

Krátkodobé cíle

 

zlepšení komunikace a zkvalitnění vztahů mezi žáky ve třídě

 

 

      -    zajistit pravidelnou

           práci s třídním

           kolektivem

 • systematická práce s třídním kolektivem
 • okamžitá řešení konfliktních situací
 • stanovení přesných pravidel života ve třídě a sankcí při jejich nedodržování
 • jednotnost postupů všech třídních učitelů

výchova žáků se zdravým sebevědomím a správnou orientací v realitě

 • výzdoba školy a okolí
 • školní soutěže

 

 

 

 

 

 • zapojení žáků do výzdoby školy
 • účast v různých školních soutěžích
 • pořádání besed, přednášek (doprava, zdraví…)

 

zlepšení postojů a zvýšení zájmu pedagogických pracovníků o problematiku prevence rizikového chování

 • působení na ty, kdo prevenci nepovažují za prioritní
 • zajištění informovanosti o nových poznatcích v primární a sekundární prevenci
 • práce preventivního týmu
 • proškolení v rámci pedagogických a provozních porad, schůzek MO

rozvoj spolupráce s rodiči

 • navázat v širší míře kontakt a účinnou spolupráci s rodiči žáků

 

 • konzultační hodiny pro rodiče a žáky (dle potřeby, při výskytu rizikového chování)
 • dny otevřených dveří
 • společné akce pro žáky a rodiče (besídky, akademie, trhy)
 • zlepšení informovanosti rodičů
 • prezentace práce žáků při školních besídkách a akademiích

udržitelně dobré klima školy

 • dobré vztahy mezi PP školy
 • zlepšení pracovních podmínek

 

 • pravidelné společné akce
 • další vzdělávání
 • společné kulturní a sportovní akce
 • průběžné investice do pracovního prostředí